Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

O pedagogice  Marii Montessori …

Istota pedagogiki Marii Montessori  polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

W myśl montesoriańskiej zasady: „pomóż mi samemu to zrobić” uczniowie samodzielnie zdobywają doświadczenie  i wiedzę poprzez wykorzystanie materiałów rozwojowych oraz  eksperymentowanie. Materiały rozwojowe są tak skonstruowane, że w atrakcyjny
i przystępny sposób wprowadzają dziecko w świat wiedzy, pozwalając zdobywać określone umiejętności. Uzyskane w trakcie pracy doświadczenia umożliwiają dziecku szybkie przechodzenie od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego. Materiały te dotyczą edukacji językowej, matematycznej i kosmicznej (przyroda, geografia, historia, astronomia). Tematycznie odpowiadają one obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze, znacznie go rozszerzają. Różnorodność materiału dydaktycznego pozwala na rozszerzenie wiedzy przez dzieci zdolne, a jednocześnie umożliwia dzieciom mniej zdolnym opanowanie danej tematyki poprzez wiele różnych pomocy dydaktycznych.

Oprócz typowych pomocy montessoriańskich w klasie znajdują się pomoce projektowana i wykonywana przez samych nauczycieli. Nauczyciel podąża za zainteresowaniami i pasjami uczniów.

Dzieci pracujące metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Podczas pracy własnej obowiązują reguły :

  • nie prze­szka­dzaj innym w pracy;
  • nie mów głośno, wystar­czy szept;
  • dopro­wadź każdą pracę do końca;
  • bądź rze­telny w samo­kon­troli;
  • nie prze­szka­dzaj kiedy nauczy­ciel obja­śnia coś innemu dziecku;
  • staraj się poma­gać innym w pracy;
  • każdą pomoc naukową odstawiaj na swoje miej­sce.

Rolą nauczyciela jest przede wszystkim:

  •  tworzenie stymulującego do działania środowiska, w którym proces uczenia może się odbywać;
  •  rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów i samodzielności w dochodzeniu do wiedzy;
  • wspieranie dziecka wtedy, kiedy jest to konieczne.

Nauczyciele wykorzystujący elementy metody Montessori w naszej szkole, oprócz typowego wyższego wykształcenia pedagogicznego, mają również ukończone podyplomowe studia Pedagogiki Marii Montessori.

Stosując metodę Montessori, czy też jej elementy, nauczyciel realizuje zasadę indywidualizacji pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z zaleceniami MEN.

Jest to uczenie skoncentrowane na uczniu, a nie na nauczycielu. 

Opracowanie: Anita Palarczyk