Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Kiczycach

Szkoła w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w programie ,,Trzymaj Formę !” Jest to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.
HARMONOGRAM działań w programie "Trzymaj formę"

Cel:

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o wolny wybór i odpowiedzialność indywidualną.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

Zgodnie z założeniami programu, żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu. Ponadto, przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu "Trzymaj Formę!" nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

Założenia:

1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

2. Program może być realizowany w szkołach podstawowych w klasach VI-VIII.

3. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

4. Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

5. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną. Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty muszą się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.

6. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu "Trzymaj Formę!" nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

7. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.

8. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.

9. Projekty powinien składać się z czterech etapów- przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.

10. Przygotowanie sprawozdania opisującego wykonanie programu i przesłanie go do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

DO ZADAŃ I SPOSOBÓW REALIZACJI PROGRAMU NALEŻĄ M.IN.:

 1. Zapoznanie uczniów z założeniami i celami programu „Trzymaj Formę” i z kalendarzem planowanych przedsięwzięć.

 2. Dbamy o zdrowy uśmiech – fluoryzacja.

 3. Gazetki profilaktyczne (plakaty, wycinanki, kolorowanki, Trzymaj Formę, Zdrowy Styl Życia).

 4. Obliczanie BMI i dobowego zapotrzebowania na energię.

 5. Przeprowadzenie szkolnego turnieju w tenisie stołowym.

 6. „Śniadanie daje moc” – konkurs na plakat.

 7. Gimnastyka śródlekcyjna.

 8. Udział w sztafetowych zawodach pływackich,  w czwórboju lekkoatletycznym oraz zawodach piłki nożnej.

 9. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 10. „Pływać każdy może, uczę się i ja”- ćwiczenia praktyczne na krytej pływalni.

 11. Rola aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia.

 12. Opracowanie i opublikowanie na stronie internetowej ćwiczeń wzmacniających nasze mięśnie.

 13. Dzień Dziecka -Dzień Sportu – zajęcia sportowe pod hasłem „Trzymaj Formę”.