Przedszkole Publiczne 
        w Kiczycach

Deklaracja dostępności architektonicznej  

Przedszkole Publiczne w Kiczycach – ul. Ochabska 54

1) Opis dostępności wejścia do budynku Przedszkola Publicznego w Kiczycach 

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście dostępne dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy elewacji frontowej zachodniej (wejście główne). Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek na wysokości do 120 cm.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

 Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek nie jest wyposażony w toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych poziomych w budynku.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

Budynek jest wyposażony w pochylnie. . Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Możliwość skorzystania z mobilnej pętli indukcyjnej. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych na parkingu wewnętrznym.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 W Przedszkolu Publicznym w Kiczycach jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.

Deklaracja dostępności cyfrowej 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kiczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspkiczyce.edu.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: październik 2018 r. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: czerwiec 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Elementy ułatwiające dostępność:

 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących;
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Kontrast treści na stronie głównej oraz nagłówki kategorii w stosunku do tła nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;
 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Brak tytułów podstron;
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet;
 • Strona nie zawiera mapy strony;
 • Etykiety zdjęć i wyszukiwarki w języku angielskim, niezgodnym z językiem strony;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”;
 • Treść na stronie nie zawiera właściwego formatowania tekstu (nagłówki, punktory, numeracja);
 • Brak zachowanej właściwej struktury nagłówków h1-h6.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku.

Aktualizacja deklaracji: 18 marca 2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Gabriela Krawczyk. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 722 001 409 lub można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.